NatuGenese

www.natugenese.nl  en www.natugeneseshop.nl  hierna te noemen NatuGenese. NatuGenese houd zich bezig met de verkoop van en adviezen over hoogwaardige voedingssupplementen. Adviezen over het gebruik, de samenstelling en de werking van de voedingssupplementen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door NatuGenese verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u, uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door NatuGenese, neem dan gerust contact op!

privacy@natugenese.nl | 088 5462800

NatuGenese | Haarbrinksweg 124 | 7615NP | Harbrinkhoek

 
Werkwijze

Wij respecteren de privacy van onze klanten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij al onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

·         wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

·         wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

·         wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

·         wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

·         wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Persoonsgegevens

Door het gebruik van www.natugenese.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen:

·         NAW-gegevens

·         land waarin u woonachtig bent

·         geslacht

·         e-mailadres

·         bedrijfsnaam

·         telefoonnummer

·         betalingsgegevens

·         IP-adres.

 

Specifieke persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt na uw uitdrukkelijke toestemming.

    leeftijd;
    gewicht;
    medicijnengebruik;
    allergieën;

Wij kunnen de volgende bijzondere persoonsgegevens gebruiken voor de hieronder genoemde doelen:

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door NatuGenese. Deze worden hieronder toegelicht.

·         Aankopen
Voor het doen van incidentele aankopen verzamelen wij enkele persoonlijke gegeven die nodig zijn om uw bestelling op normale wijze af te ronden.

·         Advies
Om u te adviseren over het gebruik en de werking van voedingssupplementen met betrekking tot uw gezondheid.

·         Account
Voor het doen van aankopen in onze webshop kunt u een account aanmaken waarin uw aankoophistorie terug te vinden is. In dit account formulier worden de benodigde gegevens gevraag en door ons bewaart.

·         Nieuwsbrieven
Het versturen van nieuwsbrieven NatuGenese stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw gegevens worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van NatuGenese.

·         Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met NatuGenese via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een advies of een product aan te kunnen bieden.

·         Analytics
De website van NatuGenese verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of behandelaars

Systemen

De gegevens die NatuGenese ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

·         Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat u, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en achternaam opgeslagen in de lijst binnen Mailchimp.

·         Provider
De e-mail van NatuGenese wordt gehost bij SD Webdesign. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van SD Webdesign.

·         Backup
De webshop en back-ups van de webshop worden gehost bij SD Wedesign. Gegevens die u achterlaat op de website van NatuGeneseshop zijn op de servers van SD Webdesign opgeslagen

·         Boekhoudsysteem
Indien u producten of diensten van ons afneemt worden de benodigde gegevens in ons boekhoud systeem op genomen en bewaart.

Bewaar termijnen

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door NatuGenese, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

·         Account gegevens
Uw gegevens voor uw account worden bewaard totdat u uw account verwijdert

·         Factuur en betaalgegevens
Uw factuur- en betalingsgegevens worden bewaard totdat de dienst is afgerond en zeven jaar daarna, dat is de wettelijke bewaartermijn voor de Belastingdienst

·         Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@natugenese.nl.

·         Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met NatuGenese via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

·         Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 
Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door NatuGenese of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van NatuGeneseshop privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van NatuGenesshop ondertekend met DNSSEC . Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt

Uw rechten

·         Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij NatuGenese vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met NatuGenese.

·         Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren.

·         Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij NatuGenese opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient NatuGenese al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

·         Recht op wissen van gegevens
Wil u niet langer dat uw gegevens bij NatuGenese vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

·         Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat NatuGenese niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

·         Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat NatuGenese uw gegevens gebruikt? Dan heb u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@NatuGenese.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

NatuGenese behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plichten

NatuGenese verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van NatuGenese via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan NatuGenese de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met NatuGenese met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd

NatuGenese behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer NatuGenese dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van NatuGenese te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens

privacy@natugenese.nl
Natugenese
Haarbrinksweg 124
7615NP Harbrinkhoek
Telefoon: 088-5432.800